Förening Medlemsregistrering
Godkänn våra

  • Medlemskapet är gratis
  • Få information via mail om demonstrationer och event som Gardet anordnar
  • Få nyhetsbrev där vi, ett par gånger om året, uppdaterar dig om vårt arbete och vad som komma skall
  • Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap

Genom att ansöka om medlemskap så samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Gardet.

Vi behandlar dina uppgifter med yttersta respekt och följer självklart GDPR. Nedan finner du all information kring detta.

Du kan inte vara medlem i gardet utan att samtycka till behandling av dina personuppgifter.

Nedan kan även du även ta del av Gardets stadgar

Integritetspolicy och GDPR

INTEGRITETSPOLICY

1 Samtycke till personuppgiftsbehandling

1.1 Samtycke till behandling av personuppgifter

1.2 Information om personuppgiftsbehandling

1.3 Som registrerad har du följande rättigheter

Policy för personuppgiftsbehandling

2.1 Syfte

2.2 Organisation och ansvar

2.3 Tillämpning och revidering

2.4 Begrepp

2.5 Personuppgiftsbehandling

2.6 Personuppgiftsbiträden

1 Samtycke till personuppgiftsbehandling

1.1 Samtycke till behandling av personuppgifter

Samtycket begärs in av den ideella föreningen Gardet (org. nr: 802523-7291)

Genom att ansöka om medlemskap så samtycker du till behandling av dina personuppgifter.

Nedan följer en beskrivning av vad ditt samtycke till behandling av personuppgifter innebär samt föreningens policy för personuppgiftsbehandling.

Gardets styrelse är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas och kan alltid kontaktas via kontakt@gardets.nu

Du kan inte vara medlem i Gardet om du inte samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt medlemsskap genom att kontakta Gardet.

1.2 Information om personuppgiftsbehandling

Uppgifter som behandlas är:

  • Namn
  • Personnummer
  • E-postadress
  • Adress

Vi behöver dina uppgifter till vårt medlemsregister för att kunna kontakta dig kring Gardets verksamhet.

Uppgifterna kan komma att delas med anslagsgivande myndigheter.

Vi spar uppgifterna i ett medlemsregister så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för till exempel stöd.

1.3 Som registrerad har du följande rättigheter:

• Rätten att begära ut vilka personuppgifter som finns lagrade om dig, men aldrig om någon annan.

• Du har rätt till att få dina personuppgifter rättade ifall uppgifterna är felaktiga.

• Du har rätt att begära begränsningar av användandet av dina personuppgifter.

• Du har rätt att få dina uppgifter raderade, uppgifterna kan dock komma att sparas så länge det finns rapporteringsskyldighet vid till exempel finansiella stöd från myndigheter eller liknande.

• Du kan när som helst återkalla ditt medlemskap samt ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Detta kan du göra genom att kontakta: kontakt@gardets.nu.

2 Policy för personuppgiftsbehandling

2.1 Syfte

Syftet är att säkerställa att Gardet hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR).

Policyn omfattar all behandling av personuppgifter.

2.2 Organisation och ansvar

Styrelsen är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för att behandlingen av personuppgifter som föreningen, via ditt medgivande, har fått ta del av följer Dataskyddsförordningen samt denna policy. Styrelsen ansvarar också för att vara uppdaterade gällande lagar kring personuppgiftshantering och att följa dessa lagar.

2.3 Tillämpning och revidering

Denna policy är tillämplig för föreningens styrelseledamöter och övriga personer med förtroendeuppdrag eller anställning inom föreningen samt uppdragstagare som berörs av Gardets verksamhet.

Policyn gås igenom och fastställas av styrelsen en gång årligen samt uppdateras vid behov eller lagändringar.

2.4 Begrepp

Personuppgift: En personuppgift är information som direkt, men även indirekt, kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Registrerad: Den som en personuppgift avser.

Personuppgiftsbehandling: Åtgärder gällande personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller inte. Dessa åtgärder är insamling, registrering, organisering och strukturering.

2.5 Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling sker enligt följande principer:

• Laglighet

• Ändamålsbegränsning

• Uppgiftsminimering

• Korrekthet

• Lagringsminimering

• Integritet och konfidentialitet

• All hantering av personuppgifter sker enligt rättslig grund.

Personuppgifterna förvaras hos tredje part vilket vidtar de åtgärder som krävs för att uppfylla Artikel 32 i Dataskyddsförordningen. Tredje parten ska därvid säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken som behandlingen medför, i synnerhet från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som behandlas.

Krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av Gardets olika tjänster, och ska vara en del eventuella avtal.

Vid incidenter rörande personuppgifter som föreningen behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till styrelsen som sedan ansvarar för att anmälan kommer in till Datainspektionen.

2.6 Personuppgiftsbiträden

Om det är nödvändigt för föreningens verksamhet att personuppgifter delas med tredje part upprättas ett avtal för personuppgiftsbiträde. Gardet kommer då att upprätta skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifter.


Gardets stadgar

Antagna vid konstituerande årsmöte den 31 mars i Stockholm.

1 § Namn och säte

Föreningen namn är Gardet. Huvudföreningen har sitt säte i Stockholm. Föreningen har även lokala nätverksgrupper ute i landet.

2 § Syfte

Gardet är en ideell förening med syfte:

- att främja kvinnors yttrandefrihet,

- att främja jämställdhet och jämlikhet,

- att opinionsbilda för ett mer jämställt och jämlikt samhälle,

- att främja barns och kvinnors intressen.

3 § Medlemskap

Medlem i föreningen är den som ansökt om detta och delar Gardets värderingsgrund samt följer stadgarna.

3a § Medlemskap uteslutning

Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller medlemmen på annat sätt agerar i strid med föreningens stadgar eller värdegrund.

Huvudstyrelsen beslutar om uteslutning av medlem. Beslutet ska tas med 2/3 majoritet.

4 § Årsmöte

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Kallelse till årsmötet ska skickas till föreningens medlemmar senast fjorton dagar innan årsmötet. Medlemmar har rätt att skicka in motioner som sedan ska behandlas på mötet. Motioner skickas till styrelsen senast tio dagar innan årsmötet. Dagordning ska tillhandahållas medlemmarna senast sju dagar innan årsmötet.

Rösträtt på årsmötet fastställs i röstlängden fjorton dagar innan årsmötet skall hållas.

För att du ska ingå i röstlängden skall du vid tillfället för fastställandet vara registrerad medlem i föreningen.

Alla medlemmar som fastställts i röstlängden har rösträtt på årsmötet.

Styrelseledamöter har inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

Om styrelsen eller hälften av föreningens medlemmar begär det ska ett extra insatt årsmöte hållas. Kallelsen till årsmötet ska ske senast fjorton dagar innan mötet. Handlingarna ska skickas till medlemmar senast sju dagar innan. På ett extra insatt årsmöte får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

5 § Styrelse

Styrelsen utgörs av redaktionen. Styrelsen har till uppgift att planera och genomföra verksamheten i enlighet med Gardets syfte, värdegrund och målsättningar.

Styrelsen är beslutsför om mer än 1/3 av ledamöterna är närvarande (fysiskt eller digitalt)

6 § Firmatecknare

Styrelsen utser två firmatecknare som tecknar i förening. Endast styrelseledamöter kan vara firmatecknare.

7 § Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är ett kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

8 § Nätverksgrupper

Föreningens medlemmar finns organiserade i nätverkssammanslutningar runt om i landet. De följer föreningens värdegrund och stadgar. De har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd från huvudstyrelsen samt att ingå i aktiviteter och utbildningar som arrangeras av huvudstyrelsen.

9 § Ändring av stadgar

Ändring av Gardets stadgar kräver 2/3 majoritet på ett ordinarie årsmöte eller enighet bland alla röstberättigade vid ett extrainsatt årsmöte eller 2/3-majoritet på två efter varandra följande extra insatt årsmöte med minst en månad mellan mötena

10 § Upplösning

Upplösning av Gardet kräver ett enhälligt beslut på ett ordinarie årsmöte eller 2/3-majoritet på två årsmöten varav ett är ett ordinarie. Minst två månader måste ha förflutit mellan mötena. Vid upplösning ska Gardets tillgångar överföras till en verksamhet som delar föreningens syfte.